STATUT

UNIUNEA CONSULILOR ONORIFICI DIN ROMANIA (UCOR)

 Art. 1 Denumirea asociaţiei

Asociaţia poartă denumirea: UNIUNEA CONSULILOR ONORIFICI DIN ROMANIA (UCOR).

Art.2  Sediul asociaţiei

Sediul asociaţiei este în Sibiu, str. General Magheru nr. 4, jud. Sibiu.


Art. 3 Natura juridică a asociaţiei

Uniunea Consulilor Onorifici din Romania este persoană juridică română, fără scop patrimonial, organizată sub formă de asociaţie, conform prevederilor OG nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 4 Durata asociaţiei

Uniunea Consulilor Onorifici din România se înfiinţează pentru a funcţiona pentru o perioadă nedeterminată.

 

Art. 5 Datele de identificare a membrilor asociaţiei

Membrii asociaţi:

1.     ANDREAS HUBER, domiciliu  cenzurat

2.     ȘTEFAN MOȚEC, domiciliu  cenzurat

3.     SILVIU-NICOLAE LUGOJAN, domiciliu  cenzurat

4.     GEORGIANA POGONARU, domiciliu  cenzurat

5.     IOAN DONCA, domiciliu  cenzurat

6.     ION ANTONIO TACHE, domiciliu  cenzurat

7.     MIHAI FERARIU, domiciliu  cenzurat

8.     AURELIAN NICOLAE GOGULESCU, domiciliu  cenzurat

9.     EUGEN LASCU, domiciliu  cenzurat

10. JONATHAN SCIFO DIAMANTINO, domiciliu  cenzurat

11. SERGIO AURELIO FALESCHINI, domiciliu  cenzurat

12. LAURENȚIU ADRIAN LAZĂR, domiciliu  cenzurat

13. DANIEL SORIN COMAN, domiciliu  cenzurat

14. MIROSLAV IABLONCSIK, domiciliu  cenzurat

15. JOSE MIGUEL VINALS ARINO, domiciliu  cenzurat

16. VASILE ANDREI VITA, domiciliu  cenzurat

17. ADRIAN BUTUCĂ, domiciliu  cenzurat

18. MOLNAR  ENDRE, domiciliu  cenzurat

19. PETER LADISLAUS TAMAS, domiciliu  cenzurat

20. ROXANA ELENA RUSU, domiciliu  cenzurat

21. RUFINO DELGADO MONTENEGRO, domiciliu  cenzurat

22. ALJABOOBI KHALED, domiciliu  cenzurat

23. AGRIPA POPESCU, domiciliu  cenzurat

Art. 6 Exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus

Subsemnaţii membri prevăzuţi la art. 5 am hotărât înfiinţarea asociaţiei „Uniunea Consulilor Onorifici din România” în condiţiile prevăzute de prezentul statut.

Asociaţia urmăreşte îndeplinirea următoarelor scopuri:

 1. a) Promovarea şi întreţinerea contactelor de specialitate şi sociale a consulilor onorifici din România prin legături cât mai strânse cu mediul politic şi economic românesc, cât şi cu corpul diplomatic;
 2. b) Ajutorarea membrilor săi în îndeplinirea sarcinilor lor, în mod deosebit la începerea misiunii, şi sprijinirea lor prin furnizarea de informaţii necesare şi ţinerea la curent cu manifestările şi contactele pe care funcţia de consul onorific le implică;
 3. c) Dezvoltarea relaţiilor între membrii asociaţiei în scopul îndeplinirii sarcinilor lor.

Art. 7 Precizarea obiectivelor asociaţiei şi a mijloacelor de aducere a lor la îndeplinire

Scopurile şi obiectivele urmărite de asociaţie vor fi aduse la îndeplinire prin:

 1. a) Discutarea în cadrul întrunirilor a unor teme relevante pentru activitatea consulară;
 2. b) Invitarea la adunările organizate şi a unor personalităţi ale vieţii publice – îndeosebi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi din corpul diplomatic – pentru a oferi membrilor asociaţiei posibilitatea stabilirii de contacte personale şi de a efectua un schimb de experienţă şi informaţii;
 3. c) Incheierea de protocoale, conventii, acorduri, fara a se limita la acestea, cu institutii si organizatii interne si internationale;
 4. d) Delegarea de membri ca reprezentanti ai asociatiei la diverse activitati si evenimente, interne si internationale, care prezinta interes pentru asociatie;
 5. e) Organizarea si a altor actiuni şi manifestări care sunt potrivite cu scopul asociaţiei.

Art. 8 Patrimoniul iniţial al asociaţiei

Patrimoniul iniţial al asociaţiei este constituit din suma de 2.300 lei, din contribuţia egală a membrilor fondatori şi este depus la o bancă din România.

Art. 9 Categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei

Veniturile asociaţiei sunt constituite din:

 1. a) Cotizaţiile membrilor ordinari şi extraordinari, precum şi contribuţia membrilor susţinători;
 2. b) Venituri obţinute de la diferite manifestări;
 3. c) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
 4. d) Venituri realizate din activităţi economice directe;
 5. e) Donaţii, sponsorizări sau legate;
 6. f) Resurse de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
 7. g) Orice alte venituri prevăzute de lege.

Art. 10 Membrii asociaţiei

Membrii asociaţiei sunt:

 1. Membri ordinari – Consulii onorifici acreditați in România;
 2. b) Membri extraordinari – foşti membri ordinari ai asociaţiei, precum si colaboratori ai mediului diplomatic și consular, pe baza aprobării consiliului director al asociației. Membrii extraordinari nu au dreptul de a alege şi de a fi aleşi;
 3. c) Membri de onoare – personalităţi din ţară şi din străinătate ale vieţii publice, ale economiei, profesii liberale ori din cadrul altor asociaţii care iau parte in mod semnificativ la activitatea asociației. Membrii de onoare nu plătesc cotizaţia şi nu au dreptul de a alege şi de a fi aleşi.

 

Art. 11 Dobândirea calităţii de membru

Persoanele care participă la înfiinţarea asociaţiei dobândesc calitatea de membri fondatori. Semnarea actului constitutiv echivalează cu act de adeziune.

După înfiinţarea asociaţiei, cooptarea de noi membri ordinari și extraordinari se face de către consiliul director la solicitarea scrisă a persoanelor sau, după caz, la propunerea consiliului director pe baza declaraţiei scrise de acceptare a persoanei propuse. Calitatea de membru de onoare se acordă de către adunarea generala a asociatiei cu majoritatea de 2/3 din cei prezenti, la propunerea consiliului director.

Art. 12 Incetarea sau suspendarea calităţii de membru

Calitatea de membru încetează prin:

 1. a) retragere. Retragerea este valabilă de la 31 decembrie a fiecărui an şi trebuie anunţată în scris consiliului director cu cel puţin o lună înainte. În cazul în care cererea de retragere este înregistrată cu mai puţin de o lună înainte de 31 decembrie, retragerea este valabilă cu data de 31 decembrie a anului următor;
 2. b) pierderea calitatii de „consul onorific acreditat in Romania” duce la pierderea calitatii de membru ordinar;
 3. c) excludere pentru neplata cotizaţiei. Consiliul director poate exclude un membru când acesta, după două notificări scrise prin care se solicită plata cotizaţiei, întârzie mai mult de 30 zile cu plata acesteia. Şi în cazul excluderii obligaţia de plată a cotizaţiei rămâne în continuare valabilă;
 4. d) excludere pentru fapte contrarii statutului. Excluderea unui membru din asociaţie poate interveni şi pentru încălcarea gravă a obligaţiilor statutare, cat şi pentru comportament dezonorant, de natură a pune într-o lumină nefavorabilă asociaţia;

Membrii Asociaţiei care şi-au pierdut această calitate au obligaţia să restituie legitimaţia în termen de 8 zile.

 1. e) deces.

Calitatea de membru se suspendă pe perioada urmăririi penale, cu excepția infracțiunilor săvârșite din culpă.

Art. 13 Obligaţiile membrilor

Membrii au obligaţia de a respecta prevederile statutului, precum  si alte prevederi stabilite de către organele asociaţiei.

Membrii sunt obligaţi să promoveze interesele asociaţiei şi să întreprindă orice ar fi necesar pentru ca prestigiul asociaţiei să fie respectat şi scopul să fie atins.

Membrii ordinari şi extraordinari sunt obligaţi la plata cotizaţiei în cuantumul stabilit de adunarea generală, până cel mai târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs.

Membrii ordinari au datoria să participe la şedinţele de adunare generală. În cazul imposibilităţii de participare din motive obiective, ei au obligaţia de a anunţa consiliul director, cât mai devreme cu putinţă. Ei au obligaţia de a participa, în cadrul şedinţelor de adunare generală la votul tuturor chestiunilor pentru care consiliul director solicită adoptarea unei hotărâri.

Art. 14 Drepturile membrilor

 1. Membrii ordinari au dreptul:
 2. a) de a participa la toate şedinţele de adunare generală;
 3. b) de a alege şi de a fi aleşi în consiliul director şi în diferite funcţii în cadrul consiliului director;
 4. c) de a cere respectarea statutului asociaţiei, inclusiv consiliului director şi oricărei persoane cu funcţie de conducere;
 5. d) de a propune discutarea şi dezbaterea unor teme care sunt în spiritul scopului asociaţiei sau care, fără să facă parte din scopul prevăzut în statut, este de natură să contribuie la prestigiul asociaţiei sau la binele public;
 6. e) de a lua parte la dezbateri şi de a-şi exprima în mod liber punctul de vedere.

Art. 15 Organele asociaţiei

Organele asociaţiei sunt:

 1. a) adunarea generală;
 2. b) consiliul director;
 3. c) cenzorul;
 4. d) arbitrajul.

Art. 16 Adunarea generală

Adunarea generală este constituită din totalitatea membrilor asociaţiei.

Adunarea generală ordinară se convoacă o dată pe an.

Adunarea generală extraordinară se convoacă ori de către ori este nevoie. Ea poate fi convocată la solicitarea:

 1. a) consiliului director;
 2. b) a cel puţin 20% din numărul total al membrilor ordinari, cu indicarea motivelor;
 3. c) cenzorului.

Convocarea adunarii generale ordinare se face în scris (inclusiv in format electronic), cu 21 zile înainte de data stabilită pentru întrunire, cu indicarea ordinii de zi și a cererilor existente, de către consiliul director. Convocarea se consideră efectuată la data trimiterii convocatorului. Cererile pentru completarea ordinii de zi vor fi depuse în scris (inclusiv in format electronic) cu cel puțin 3 zile înainte de data întrunirii, la consiliul director.

Adunarea generală este condusă de preşedinte, iar în lipsa acestuia de către vicepreşedintele cel mai în vârsta. În caz de împiedicare, atât a preşedintelui cât şi a vicepreşedintelui, adunarea generală va fi condusă de cel mai în vârstă membru al consiliului director. Adunarea generală nu este publică. Președintele adunării generale poate, însă, admite invitați.

Adunarea generală poate lua hotărâri, dacă cel puțin o treime din membrii cu drept de vot sunt prezenți sau reprezentați. În cazul în care adunarea generală nu poate lua o hotărâre, datorită lipsei cvorumului, o a doua adunare generală va trebui să aiba loc în aceeasi zi; aceasta va putea decide indiferent de numărul membrilor prezenți/reprezentați. Ordinea de zi va fi identică cu cea a primei adunări.

Fiecare membru are dreptul la un vot în adunarea generală si iși poate exercita acest drept doar cu condiția achitării cotizației la zi.

Exercitarea dreptului de vot poate fi încredințată unui alt membru prin intermediul unei procuri scrise. Un membru nu poate cumula mai mult de 3 voturi, –  inclusiv propriul vot. Procura va trebui acordată pentru fiecare adunare generala în parte.

Hotarârile în cadrul adunării generale ordinare se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenți/reprezentați.

Convocarea adunarii generale extraordinare se face în scris, inclusiv în format electronic, cu confirmare de primire, cu indicarea de către consiliul director a ordinii de zi si a cererilor existente. Convocarea se consideră efectuată la data trimiterii convocatorului. Adunarea generală extraordinara în format electronic se va desfășura prin e-mail, iar termenul pentru răspuns este de maxim 3 zile de la data pentru care a fost convocată. În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară se va face prin intrunirea membrilor asociatiei, convocarea se face in scris, inclusiv in format electronic, cu confirmare de primire, cu 15 zile inainte de data stabilita pentru intrunire, cu indicarea de catre consiliul director a ordinii de zi si a cererilor existente. Convocarea se considera efectuata la data trimiterii convocatorului.

Hotărârile în cadrul adunării generale extraordinare se pot lua și prin corespondență, inclusiv în format electronic.  

Hotărârile prin care se modifică statutul asociaţiei se adoptă cu o majoritate de 2/3 a membrilor ordinari prezenţi/reprezentați. La egalitate de voturi decide votul preşedintelui.

Pentru modificarea scopului asociației și dizolvarea acesteia este necesar votul a 2/3 din totalitatea membrilor din asociație.

Votul se va exprima de regulă deschis, prin ridicarea mâinii, dacă nu se cere de către cel puțin 25% din membrii prezenți/reprezentați la adunare, ca votarea să fie secretă.

Alegerea membrilor consiliului director se face prin vot secret, în scris.

Pentru fiecare adunare generală se va întocmi un proces verbal care va cuprinde membrii prezenți, datele esențiale  cu privire la problemele discutate, cereri și hotărâri. Procesul verbal va fi semnat de către secretarul de ședința și de președintele adunării generale și se va comunica în copie/e-mail părților.La urmatoarea întâlnire, procesul verbal va fi semnat de către toți membrii consiliului director.

Art. 17 Atribuţiile adunării generale

 1. a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 2. b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale;
 3. c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
 4. d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
 5. e) modificarea actului constitutiv şi a statutului;

f)dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

 1. g) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 18 Consiliul director

Consiliul director conduce activitatea asociaţiei.

Membrii consiliului director exercită activitatea lor în mod onorific.

Consiliul director  este ales de către adunarea generală a membrilor ordinari din rândurile lor pe o durată de 3 (trei) ani, cu posibilitatea realegerii. Până la alegerea statutară a noului consiliu director, vechiul consiliu rămâne în funcție. În consiliul director pot fi aleși doar membri ordinari.

Numărul membrilor consiliului director este impar, dar el nu poate depăşi 11 membri.

Consiliul director alege din rândurile sale un preşedinte. În functie de numărul membrilor asociației, consiliul director alege din rândurile sale:

 1. Până la 35 membri: un președinte, un vicepreședinte, un trezorier, un secretar general, 1 membru (total: 5 membri);
 2. Până la 50 membri: un președinte, 2 vicepreședinti, un trezorier, un secretar general, 4 membri (total: 9 membri);
 3. Peste 50 membri: un președinte, 2 vicepreședinti, un trezorier, un secretar general, 6 membri (total: 11 membri).

La pierderea funcției unuia dintre aceștia, consiliul director are dreptul să-l înlocuiască pentru perioada de timp  care a mai rămas până la împlinirea perioadei de 3 ani. Numirea se face in functie de numarul de voturi obtinute la ultimile alegeri.

Președintele și vicepreședintele/vicepreședinții sunt membri executivi ai consiliului director. Ei reprezintă asociația in relatiile cu tertii, precum si in justitie.

Consiliul director este apt să adopte deciziile  sale dacă sunt prezenți cel puțin jumătate din membrii săi. Deciziile vor fi luate cu majoritatea simplă din cei prezenți. La egalitate de voturi decide votul președintelui, iar în absența acestuia, cel al vicepreședintelui cel mai in varsta.

În situaţia în care consiliul director este pus în imposibilitate de a lucra datorită diminuării numărului membrilor săi sub o jumătate, cenzorul are obligaţia să convoace o adunare generală extraordinară. Scopul acestei adunări generale este alegerea unui nou consiliu director. În situaţia în care şi cenzorul este în imposibilitate de a acţiona, orice membru ordinar care îşi dă seama de situaţia deosebită a asociatiei, poate să solicite, în mod excepţional convocarea unei adunări generale extraordinare.

Atribuţiile consiliului director cuprind toate chestiunile asociaţiei care nu sunt date în mod expres în atribuţia adunarii generale.

Consiliul director adoptă toate deciziile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii asociatiei. Acesta are în competenţă şi angajarea sau încetarea raporturilor de muncă ai eventualilor angajaţi ai asociatiei, cât şi stabilirea retribuţiilor lor.

Funcţia oricărui membru al consiliului director încetează prin:

 1. a) demisie;
 2. b) revocare;
 3. c) suspendare;
 4. d) deces;

Adunarea generală poate revoca membrii consiliului director individual ori în bloc. Revocarea întregului consiliu director devine efectivă odată cu desemnarea noului consiliu director.

Membrii consiliului director pot oricând demisiona. Demisia individuală a unui membru se anunţă consiliului director si are efect dupa 10 (zece) zile.

 Demisia întregului consiliu director se anunţă adunării generale si are efect dupa 30 (treizeci) zile. In aceasta situatie, se convoaca adunarea generala extraordinara pentru organizarea de noi alegeri.

Şedinţele consiliului director se convoacă de preşedinte, de oricare dintre vicepreşedinţi sau de către 2 membrii ai consiliului director. Conţinutul discuţiilor se înscrie într-un proces verbal de şedinţă care este semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general.

Art. 19 Atribuţiile consiliului director

În exercitarea competenţei sale, consiliul director:

 1. a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
 2. b) decide încheierea de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 3. c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
 4. d) convoacă adunarea generală;
 5. e) informează membrii asupra activităţii asociaţiei;
 6. f) asigură conducerea executivă a asociaţiei;
 7. g) decide asupra angajarii personalului şi cu privire la modificarea si încetarea raporturilor de muncă cu angajaţii;
 8. h) propune acordarea şi revocarea calitatii de membru de onoare;
 9. i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Art. 20 Preşedintele

Preşedintele este ales de către consiliul director din rândul membrilor săi pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea realegerii.

Preşedintele reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii.

Preşedintele are drept de semnătură şi poate angaja asociaţia prin încheierea de contracte. El are drept de semnătură unică în bancă iar pentru cazul în care lipsește sau este în imposibilitatea de a semna documentele bancare se va apela la semnătura de tip B, cu două semnături, prima semnătură fiind a trezorierului iar a doua semnătura a secretarului general.

Preşedintele convoacă şedinţele consiliului director.

Preşedintele prezintă un raport anual în faţa adunării generale cu privire la activitatea asociaţiei în ultimul an.

Toate actele asociaţiei sunt valabile numai dacă poartă semnătura preşedintelui, iar în domeniul financiar şi de trezorier.

În caz de necesitate, preşedintele poate îndeplini şi atribuţiuni ale consiliului director, urmând să înştiinţeze despre aceasta organul respectiv de îndată ce acest lucru va fi posibil.

În caz de împiedicare a preşedintelui, el este înlocuit de vicepresedinte/vicepreşedintele cel mai în vârstă.

Art. 21 Alte funcţii

Atribuţiile celorlalte funcţii ale consiliului director sunt stabilite în cadrul primei şedinţe a acestui organ.

Secretarul general întocmeşte şi semnează procesele verbale de şedinţă.

Trezorierul administrează fondurile băneşti ale asociatiei.

Art. 22 Cenzorul

Atribuţiile cenzorului sunt următoarele:

 1. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 2. b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
 3. c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
 4. d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către adunarea generală si a actelor normative in vigoare.

Art. 23 Arbitrajul. Legea aplicabilă

Arbitrajul este organul asociaţiei menit să soluţioneze conflictele interne.

Fiecare dintre cele două părţi aflate în conflict îşi alege ca arbitru câte un membru al adunării generale. Cei doi arbitri desemnează un supraarbitru. În caz de egalitate de voturi între arbitri decide supraarbitrul.

Reglementarea conflictelor se face după legea română. În măsura în care litigiul ţine de modul de aplicare  a statutului şi nu se poate soluţiona prin arbitraj, el va fi soluţionat de instanţele de judecată competente de pe raza sediului asociatiei.

Art. 24 Dizolvarea asociaţiei

Dizolvarea asociaţiei se face de către adunarea generală cu votul a 2/3 din totalul membrilor.

Asociaţia se mai poate dizolva şi de drept în următoarele situaţii:

 1. a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. b) imposibilitatea constituirii consiliului director;
 3. d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă aceasta nu a fost complinită timp de 3 luni.

Asociaţia se mai poate dizolva, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 1. a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. d) când asociaţia a devenit insolvabilă.

Art. 25 Lichidarea

După dizolvare asociaţia intră în lichidare. Lichidarea se face conform procedurii instituită de art. 61-70 din OG nr. 26/2000.

Art. 26 Destinaţia bunurilor în cazul dizolvării

În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile sale vor fi transmise către o organizaţie caritabilă, în măsura în care adunarea generală nu hotărăşte altfel.

Bunurile asociaţiei nu pot fi transmise către peroane fizice, nici chiar către  membrii asociaţiei.

Art. 27 Prevederi finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legii.

 

Redactat in 5 exemplare originale, cu cate 9 pagini fiecare, la data de 23.05.2019.